Startell

תנאי שימוש

מבוא

 1. אתר Startell.com (להלן: “האתר”) המופעל ע”י חברת מייגן סטאר בע"מ (להלן: “החברה”), משמש בתור פלטפורמה ליצור קמפיינים פרסומיים באמצעות קישור בין משפיעני רשת המעוניינים לפרסם מותגים שונים (להלן: "המשפיענים"), לבין מותגים אשר מעוניינים שהמשפיענים יפרסמו ויקדמו את המותג (להלן בהתאמה: "המותגים" ו- "הפלטפורמה").
 2. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים כאחד.
 3. התקנון מהווה חוזה מחייב בין החברה למשתמשים באתר (להלן: "המשתמשים"). 
 4. השימוש באתר מהווה הצהרה מצד המשתמשים כי קראו את הוראות תקנון זה, הבינו אותן והסכימו להן. 
 5. גורם המעוניין לקבל את שירותי האתר נדרש תחילה להירשם כמשתמש.
 6. הרישום לאתר מותנה בכך שהמשתמש מצהיר כי אין מניעה משפטית או אחרת מצידו להירשם לאתר וכי הוא מעל גיל 18 או שהינו ההורה או האפוטרופוס החוקי של קטין מתחת לגיל 18 שבשמו הוא פועל ונתן את הסכמתו המפורשת לאפשר לכל קטין שמצוי תחת משמורתו לגלוש באתר בהתאם למדיניות הפרטיות הזו ותנאי השימוש.
 7. החברה אינה צד להסכמים, מכל סוג שהוא, שייכרתו בין המשפיענים למותגים (להלן: "ההסכמים"), ולא תהא חבה בפיצויים למי מבין הצדדים שיפגע כתוצאה מההסכמים הללו.
 8. לחברה קיימת האפשרות לגבות עמלה בגין השימוש באתר (כמפורט באתר Startell.com), וכן לשנות את גובה העמלה בכל עת שתחפוץ ללא הודעה על כך. במידה והחברה תשנה את גובה העמלה, הדבר לא ישפיע על הסכמים שנכרתו טרם מועד השינוי.
 

תנאי השימוש – מותגים

 1. מותג המעוניין להשתמש באתר יירשם תחילה באתר כמותג. לאחר שהמותג יאושר על ידי החברה, יתאפשר למותג להתחיל ולקבל שירות מהחברה.
 2. החברה רשאית שלא לאשר את המותג מכל סיבה שהיא והיא אינה מחויבת לספק כל הסבר לכך. למותג ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה באשר לכך כלפי החברה.
 3. לאחר שהמותג יאושר על ידי החברה, המותג יקים את הקמפיין אותו הוא רוצה לנהל באמצעות הפלטפורמה שבאתר.
 4. המותג יבחר את המשפיען/נים אשר באמצעותו הוא מעוניין לקדם את הקמפיין מתוך הרשימה המצויה באתר (להלן: "המשפיען הנבחר").
 5. הנתונים המצויים באתר אודות המשפיענים מתבססים על נתונים שהמשפיענים או צדדים שלישיים הזינו ברשת האינטרנט באשר למשפיענים, ומשכך באחריות המותג לבדוק את אמיתות נתונים אלו.
 6. במקרה של אי התאמה בין הנתונים המפורסמים באתר לבין הנתונים האמיתיים, לא תהיה החברה חבה באחריות לטעויות אלו, ולמותגים ו/או למי מטעמם לא תהיה עילת תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה.  
 7. לאחר בחירת המשפיען הנבחר יעביר המותג בריף לחברה הכולל את פרטי הקמפיין אותו הוא מעוניין לבצע באמצעות המשפיען הנבחר.
 8. בנוסף, המותג יפקיד את התשלום עבור הקמפיין אצל החברה, והחברה לא תעביר את התשלום לידי המשפיען הנבחר אלא לאחר שהמשפיען הנבחר יבצע את הקמפיין שנקבע בין הצדדים בפועל.
 9. התשלום באתר מבוצע באופן מאובטח באמצעות תשלום ב- PAY- PAL.
 10. לאחר ביצוע התשלום החברה תיצור קשר עם המשפיען הנבחר ותיידע אותו בדבר רצונו של המותג לשתף אתו פעולה.
 11. החברה לא מתחייבת כי המשפיען הנבחר אכן יבצע את הקמפיין בפועל. הדבר דורש את אישורו והסכמתו של המשפיען הנבחר, אשר לו הזכות להחליט האם הוא מעוניין לבצע את הקמפיין.
 12. המותג מצהיר בזאת שידוע לו כי במידה והמשפיען הנבחר יחליט שלא לשתף פעולה עם הקמפיין, לחברה לא תהיה אחריות לכך ולמותג לא תהיה עילת תביעה נגד החברה בשל כך.
 13. במקרה בו יסרב המשפיען הנבחר להצעה לפרסום הקמפיין, והמותג יבחר שלא לפרסם את הקמפיין באמצעות משפיען מוצע אחר, תשיב החברה את התשלום למותג.
 14. במידה והמשפיען הנבחר יחליט כי הוא מעוניין לשתף פעולה עם הקמפיין, יהיה עליו ליצור תוכן לשם קידום המותג בהתאם לבריף ולהעבירו לאתר לצורך אישורו על ידי המותג (להלן: "התוכן המוצע").
 15. המותג יאשר את התוכן המוצע אם בוצע בהתאם לבריף או ידרוש שיתוקן בהתאם לבריף והמשפיען הנבחר יבחר האם לקבל ולבצע את השינוי המבוקש (להלן: "התוכן החדש").
 16. במידה והתוכן המוצע או התוכן החדש יאושרו על ידי המותג, יקבל המשפיען הנבחר הודעה על כך מאת החברה והמשפיען הנבחר יחל בפרסום המותג בהתאם לתוכן שסוכם עליו.
 17. לאחר שהמשפיען הנבחר יפרסם את התוכן בהתאם למסוכם, תעביר החברה את התשלום שנקבע עבור פרסום התוכן דרך האתר ותגבה את העמלה הנקובה בStartell.com.
 18. המותג מתחייב כי כל תשלום שיעביר המותג למשפיען יועבר דרך האתר. המותג מתחייב לדווח לחברה על כל דרישה או הצעה שהתקבלה באשר למשפיען שלא דרך החברה ושהמותג נחשף אליו באמצעות האתר, מיד עם קבלת הדרישה או ההצעה.
 

תנאי השימוש – משפיענים

 1. על משפיען להירשם לאתר ולהסכים לתנאי השירות האמורים בו.
 2. ההתקשרות בין משפיען למותג תיעשה על בסיס פרטי המשפיען המוצגים באתר כפי שנאספו על המשפיען ו/או התקבלו ממנו. 
 3. ההתקשרות בין משפיען למותג תיעשה ביניהם בלבד, ללא שום התערבות של החברה וללא אחריות לתוצאות ההתקשרות ביניהם.
 4. המשפיען מצהיר כי ידוע לו כי הקשר בינו לבין האתר או החברה אינו מקים יחס של עובד/מעסיק ביניהם.
 5. המשפיען מצהיר כי ההחלטה האם להסכים לפרסם מותג כלשהוא, מצויה תחת שיקול דעתו ואחריותו הבלעדיים של המשפיען והחברה אינה מתערבת בהחלטה זו.
 6. המשפיען מצהיר כי האחריות לבדיקת טיב המותג, דרישותיו השונות והאופן בו יבוצע הקמפיין, מצויים תחת אחריותו, וכי החברה לא תהיה צד לכל טענה ו/או תביעה שתוגש על ידי המשפיען כנגד המותג ו/או גורמים שלישיים.
 7. המשפיען מצהיר כי הוא מודע לכך כי עליו מוטלת החובה לבדוק את המצב המשפטי של הקמפיינים אותם הוא מעלה, לכך שהם עומדים בדרישות החוק ובמקרה הצורך עליו לפנות לייעוץ משפטי לשם כך.
 8. המשפיען מתחייב כי לא יפנה למותג באופן פרטי בכדי ליצור קמפיינים מחוץ לפלטפורמה.
 9. המשפיען מתחייב כי כל תשלום שיקבל מהמותג יתקבל אך ורק דרך האתר והוא מתחייב לדווח על כל תשלום שהועבר בדרך אחרת ו/או כל הצעה שקיבל שלא דרך החברה, מאת מותג שהקשר נוצר אתו לראשונה באמצעות החברה, מיד עם ביצוע התשלום או מתן ההצעה. 
 10. המשפיען מצהיר בזאת כי ידוע לו שמהסכומים שישולמו עבורו על ידי המותג תיגבה עמלה על ידי החברה שתנוכה על ידי החברה.
 

מדיניות ביטולים ומחלוקות

 1. המותג והמשפיענים (בפרק זה: "הצדדים") מסמיכים את החברה להכריע במחלוקות שונות אשר יתגלעו בין הצדדים בנוגע לתשלום ולעמידה בתנאי הקמפיין.
 2. הצדדים מתחייבים להעביר לידי החברה כל מסמך ו/או ראיה שיידרשו לספק לחברה לשם הכרעת החברה במחלוקת בין הצדדים, וכן לשתף פעולה עם הליך הבדיקה בצורה מלאה ובתום לב. 
 3. הצדדים מוותרים מראש על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בשל החלטותיה בנוגע לפרק זה ומצהירים כי החברה לא חבה באחריות לנזק שייגרם לצדדים כתוצאה מהחלטותיה.
 4. למען הסר ספק, הצדדים מצהירים כי בעצם אישור תנאי השימוש באתר, מקבלים הם על עצמם את הכרעת החברה במחלוקות שיתגלעו בין הצדדים, וכי החברה לא תחוב באחריות בגין הכרעותיה במחלוקות אלו.
 

סיום ההתקשרות עם האתר

 1. משתמש רשאי לסיים הסכם זה בכל עת על ידי שליחת דוא"ל או על ידי מחיקת חשבונו מהאתר. 
 2. החברה רשאית לסיים את ההסכם ולסגור חשבון של משתמש מכל סיבה שהיא על ידי מתן הודעה באמצעות האתר או באמצעות דואר אלקטרוני או שימוש בכל פרטי קשר אחרים שנמסרו על ידי משתמש עבור חשבונו.
 

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר הינן רכושה הבלעדי של החברה.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.
 

שונות

 1. אין בוויתור על זכות או סעד המגיעים לחברה כתוצאה מהסכם זה, משום הסכמה או עדות לוויתור עתידי על הזכויות והסעדים המגיעים לחברה במקרים אחרים.
 2. ההתקשרות עם החברה תעשה דרך פניה לאתר או באימייל שכתובתו support@startell.com.
 

דין וסמכות שיפוט

 1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו בלבד תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.